Värdeskapande styrning i ägarledda företag

Utbildningens upplägg och innehåll

2 dagar utbildning: 9:00-17:00
Kurslitteratur levereras vid kursstart
Måltider och eventuellt logi inkluderas i kursavgiften
Kursavgift: 19 900 kr

Att vara ägare, vd, eller beslutsfattare i ägarledda företag innebär att du har det yttersta ansvaret för bolagets förvaltning och utveckling. Aktiebolagslagen (ABL) föreskriver tydliga ansvarsområden och ansvaret för bolaget i sin helhet hamnar hos styrelsen för bolaget enligt ABL. Denna utbildning syftar till att ge tydliga ramar för styrningen av bolaget och förse deltagarna med de verktyg och den kunskap som behövs för att utföra sitt arbete. Det dock inte bara de legala förutsättningarna som kommer att mötas med kunskap och modeller, utbildningen har ett tydligt värdeskapande perspektiv och efter genomgången utbildning kan deltagarna skapa och utveckla styrningen i sina verksamheter för att möta både ägarnas direktiv, bolagets behov och lagen andemening.

Utbildningens är skräddarsydd för ägarledda bolag, vilka utgör mer än 98% av de svenska bolagen. Innehåll beskrivs i närmare detalj nedan:

 

Bolagsstyrning och det legala och konceptuella ramverket

Syfte: att introducera bolagsstyrning som fenomen. Bolagsstyrning är bredare än strukturer och processer och inkluderar också etisk medvetande och handling i organisationer.

 • Vad är bolagsstyrning
 • Aktiebolag som konstruktion
 • Aktiebolagslagen och andra relevanta lagstiftningar
 • Bolagsstyrning och kontext
  • Fundamentala koncept
 • Styrning vs. Ledning

 

Styrelsens roll, ansvar och arbete

Syfte: att tydliggöra styrelsens ansvar som organ och ledamöternas roll och uppgift som individer och syssloman, samt ge direktion för styrelsearbetet.

 • Styrelsens roll och ansvar
 • Ledamöternas roll och uppgift
 • Ordförandes roll
 • Styrelsens sammansättning
 • Styrelsens kommittéer och charters
 • Effektiva styrelsemöten
 • God sed i styrelserummet
 • Styrelsematerial
 • Protokoll och beslutslogg
 • Tillgång till info från organisationen eller externa parter

 

Styrelsens, organisationen och andra aktörer

Syfte: att tydliggöra styrorganets relation till ägare, management och andra intressenter, samt tydliggöra tankar kring dessa intressenter som resurser.

 • Grundvärderingar, etik och Code of Conduct
 • Intressent relationer
 • Kalla till Bolagsstämma
 • Att utbilda styrelsen
 • Successionsplanering
 • Lönesättning och arvodering
 • Revisionskommitté
 • Revisorn
 • Val
 • Relation
 • Delegations auktoritet
 • Riskhantering
 • Internkontroll
 • Regel efterlevnad (compliance)
  • Svensk lag: Skattelagstiftning, ABL, Årsredovisningslagen etc.
  • Svensk kod för Bolagsstyrning (noterade bolag)

 

Uppföljning och utvärdering av styrning

Syfte: att beskriva styrelsens ansvar och åtgärder gällande organisationens effektivitet och resultat. Detta inkluderar styrelsens likväl ledningens prestation och organisationens utformning.

 • Varför och hur utvärdera VDs prestation
 • Varför och hur utvärdera organisationens resultat
 • Varför och hur utvärdera styrelsens arbete

 

Kursledare

Daniel Yar Hamidi är filosofie doktor i innovation och bolagsstyrning. Daniel kommer att skapa en bra förståelse gällande bolagskonstruktion, styrning, organisering och ledning i ägarledda bolag. Dessa aspekter är de kritiska delarna i varje företag som bygger stabilitet och en förmåga att kunna bära viktiga affärer. Kunskap om lagstiftning, modeller och viktiga insikter kommer att hjälpa dig och dina medarbetare att bygga robusta företag som kan utvecklas och frodas.

Säkra din plats